Lưu ký chứng khoán

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019

Thông tin CK niêm yết ngày 22.01.2019 Ngày giao dịch đầu tiên/ bổ sung/thay đổi niêm yết STT Mã CK Tên chứng khoán Ngày hiệu lực VSD Ngày hiệu lực trên AFE Tại...
Đọc Thêm

23/01/2019

Thông tin CK Niêm yết  18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019

Thông tin CK Niêm yết 18.01.2019 Cổ phiếu đăng ký / đăng ký bổ sung STT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP ĐK/ bổ sung Tổng số CP/TP đăng ký Ngày...
Đọc Thêm

22/01/2019

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 28.12.2018 Thay đổi tên tổ chức phát hành STT  Mã CK Tên mới tổ chức phát hành Tên ban đầu Ngày hiệu lực trên G3 Ngày hiệu lực...
Đọc Thêm

29/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 26/12/2018 Cổ phiếu đăng ký, lưu ký mới STT Mã CK Tên Chứng khoán  Số lượng CK Ngày nhận LK VSD GD tại sàn 1 MSR11808 Trái phiếu MSR112023 15,000,000 25/12/2018 HNX   Ngày...
Đọc Thêm

27/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 19/12/2018 Hủy đăng ký trái phiếu, tín phiếu, cổ phiếu STT Mã Tên Số lượng  Ngày hiệu lực trên AFE Ngày hiệu lực tại VSD Ghi...
Đọc Thêm

21/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 18/12/2018 Cổ phiếu đăng ký bổ sung STT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP bổ sung Tổng số CP/TP đăng ký Ngày nhận...
Đọc Thêm

19/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 17/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 17/12/2018

Thông tin CK Niêm yết ngày 17/12/2018 Điều chỉnh tăng/ giảm số lượng CP/TP/CCQ lưu hành STT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP điều chỉnh tăng...
Đọc Thêm

18/12/2018

Thông tin chứng khoán niêm yết ngày 13.12.2018

Thông tin chứng khoán niêm yết ngày 13.12.2018

Thông tin chứng khoán niêm yết ngày 13.12.2018 Điều chỉnh tăng/ giảm số lượng CP/TP/CCQ lưu hành STT Mã CK Tên cổ phiếu/ Trái phiếu  Số lượng CP/TP điều chỉnh...
Đọc Thêm

14/12/2018

Thông tin CK Niêm yết 12.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 12.12.2018

Thông tin CK Niêm yết 12.12.2018 Ngày giao dịch đầu tiên/ bổ sung/thay đổi niêm yết STT Mã CK Tên chứng khoán Ngày hiệu lực VSD Ngày hiệu lực trên G3 Tại sàn Ghi...
Đọc Thêm

14/12/2018