Tư vấn đầu tư

Danh mục đầu tư cổ phiếu cập nhật ngày 14/05/2019

Danh mục đầu tư cổ phiếu cập nhật ngày 14/05/2019

Danh mục đầu tư cổ phiếu cập nhật ngày 14/05/2019==>Xem thêm: CÁC GÓI TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ==>Xem thêm: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN – ĐĂNG KÝ DỊCH VỤLiên...
Đọc Thêm

16/05/2019

Danh mục đầu tư cổ phiếu cập nhật ngày 15/03/2019

Danh mục đầu tư cổ phiếu cập nhật ngày 15/03/2019

Danh mục đầu tư cổ phiếu cập nhật ngày 15/03/2019==>Xem thêm: CÁC GÓI TƯ VẤN ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN ==>Xem thêm: HƯỚNG DẪN THANH TOÁN – ĐĂNG KÝ DỊCH VỤLiên...
Đọc Thêm

16/03/2019

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 25.01.2019

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 25.01.2019

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 25.01.2019Danh mục trading ngắn hạnSTT Cổ phiếu Ngày mua Giá Mua Thời Gian Giá Hiện Tại Ngày Hiện Tại Lãi/Lỗ Trạng Thái1 HVN 21/01/2019 36 T+4 37.2 23/01/2019 3.33% Nắm...
Đọc Thêm

23/01/2019

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 18.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 18.12.2018DANH MỤC TRADING NGẮN HẠNSTT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76%2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.5 6.18%3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.3 5.16%4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.4 -0.57%5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.85 -3.53% Cổ...
Đọc Thêm

18/12/2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 17.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 17.12.2018DANH MỤC TRADING NGẮN HẠNSTT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76%2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.5 6.18%3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.3 5.16%4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.4 -0.57%5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.85 -3.53% Cổ...
Đọc Thêm

17/12/2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 14.12.2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 14.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 14.12.2018DANH MỤC TRADING NGẮN HẠNSTT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76%2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.5 6.18%3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.3 5.16%4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.4 -0.57%5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.85 -3.53% Cổ...
Đọc Thêm

14/12/2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 13.12.2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 13.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 13.12.2018DANH MỤC TRADING NGẮN HẠNSTT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76%2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.6 6.56%3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.55 6.77%4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.3 -1.14%5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.85 -3.53% Cổ...
Đọc Thêm

13/12/2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 12.12.2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 12.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 12.12.2018DANH MỤC TRADING NGẮN HẠNSTT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38.4 11.76%2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.2 5.02%3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.4 5.81%4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17.2 -2.86%5 SJD 20/11/2018 T+12 27 21.8 -2.43% Cổ...
Đọc Thêm

12/12/2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 11.12.2018

DANH MỤC TRADING NGẮN HẠN 11.12.2018

Danh mục Trading ngắn hạn 11.12.2018DANH MỤC TRADING NGẮN HẠNSTT CỔ PHIẾU NGÀY MUA NGÀY GIÁ MUA GIÁ HIỆN TẠI LÃI/LỖ CHÚ THÍCH1 HDG 8/11/2018 T+22 34 38 11.76%2 PDR 8/11/2018 T+22 25.9 27.2 5.02%3 FCN 19/11/2018 T+14 15.5 16.4 5.81%4 FTS 20/11/2018 T+13 17.5 17 -2.86%5 SJD 20/11/2018 T+12 27 22.1 -2.43% Cổ...
Đọc Thêm

11/12/2018