Ủy thác đầu tư PRESTIGE

Cập nhật  SSI Prestige tính đến ngày 30.11.2018

Cập nhật SSI Prestige tính đến ngày 30.11.2018

Danh mục khách hàng SSI Prestige triển khai từ năm 2013Hiệu quả đầu tư (%)Từ 07/2013- 07/2014 Từ 07/2014- 07/2015 Từ 07/2015- 07/2016 Từ 07/2016- 07/2017 Từ 07/2017- 07/2018 Từ 07/2018- 11/2018 Từ...
Đọc Thêm

14/12/2018

Cập nhật SSI Prestige tính đến ngày 31.10.2018

Cập nhật SSI Prestige tính đến ngày 31.10.2018

HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ  Danh mục khách hàng triển khai từ năm 2013Hiệu quả đầu tư (%)Từ 07/2013- 07/2014 Từ 07/2014- 07/2015 Từ 07/2015- 07/2016 Từ 07/2016- 07/2017 Từ 07/2017- 07/2018 Từ 07/2018- 09/2018 Từ...
Đọc Thêm

14/12/2018

Tìm hiểu về SSI PRESTIGE

Tìm hiểu về SSI PRESTIGE

SẢN PHẨM SSI PRESTIGE  SSI Prestige là Dịch vụ Quản lý Danh mục Đầu tư Toàn bộ của SSIAM cho khách hàng cá nhân có giá trị tài sản lớn. Với dịch vụ này, tài...
Đọc Thêm

16/11/2018